מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. כללי:

1.1.    אתר "בונים חכם"  הוקם  במטרה להוות מרכז מידע ויעוץ אינטרנטי, אשר יהווה מוקד מידע זמין ונגיש  לבונים פרטיים או אנשים המתעניינים בתחום. בנוסף, יוכלו המשתמשים בשירותי האתר להנות מיעוץ בתחומי הבניה השונים ולקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לרכישת שירותים ומוצרים בתחום (להלן: "האתר").

1.2.    האתר מופעל ומתוחזק על ידי גלבוע מדיה (להלן: "המפעיל" ו/או "המנהל").

1.3.    אנו מנהלי ומפעילי האתר מודים לך על שנתת בנו אמון ומעוניינים לתת לך המשתמש חווית גלישה נעימה ומועילה.

1.4.    אנו מכבדים את פרטיותם של המשתמשים באתר, על מנת שלא נפגע בפרטיות המשתמש באתר ברצוננו להבהיר את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר בנוגע להגנה ושימוש במידע המתקבל לגבי המשתמשים הן במסגרת מידע המוזן לאתר באופן יזום והן בנוגע למידע הנאסף על שרתי המידע של האתר אגב גלישה באתר.

1.5.    מדיניות הפרטיות מנוסחת  בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסת  גם לנשים ולרבים.

1.6.    מפעילי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר והשינויים מחייבים את המשתמשים באתר מרגע פרסום השינוי.

1.7.    מדיניות הפרטיות במסגרת מסמך זה מחייבת את האתר ומפעילי האתר מתחייבים לפעול בהתאם למדיניות זו ולקיימה.

1.8.    במידה  ויבוצע שינוי מהותי במדיניות הפרטיות תפורסם על כך הודעה במקום בולט באתר. לעניין סעיף זה, שינוי מהותי מהווה שינוי אשר ישנה את האופן בו האתר משתמש במידע המתקבל על המשתמשים באתר באופן אשר מהווה פגיעה ממשית וחמורה בפרטיות הגולשים באתר.

1.9.    בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות באתר ניתן לפנות למפעילי האתר באמצעות דוא"ל Support@buildsmart.co.il  .

2.  הגדרות:

2.1.    האתר: כל דפי האינטרנט של האתר (HTML), לרבות קוד המקור, תת-אתרים, כל אפליקציות ושירותי האתר, כל מידע אשר ניתן לטעון ו/או להוריד למשתמש הקצה, סרטי וידאו, מצגות וקבצי סאונד.

2.2.    משתמש: גולש אינטרנט המבצע כל פעולה באתר, לרבות עיון באתר, כתיבה באתר, שימוש בשירותי האתר, המבצע רכישה באמצעות האתר.

3.   המידע הנאסף באתר

 3.1.    במהלך הגלישה באתר ושימוש בשירותיו, נאסף לגבי המשתמש מידע הניתן לחלוקה לשני סיווגים עיקריים:

3.1.1. מידע הנמסר על ידי המשתמש ביודעין: מידע הנמסר על ידי המשתמש באופן מודע מרצונו החופשי, כגון:

3.1.1.1.      מידע המוזן לאתר בעת יצירת חשבון משתמש.

3.1.1.2.      מידע המוזן במסגרת פניה אל בעלי עסקים ובעלי מקצוע המפרסמים באתר.

3.1.1.3.      מידע הנמסר לגורמים מקצועיים איתם המשתמש מתייעץ, גם אם שלא באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות האתר, אלא באמצעות שליחת הודעות דוא"ל, פקס ומידע הנמסר בעל-פה.

3.1.2. במסגרת מידע זה יאסוף האתר מידע לגבי

3.1.2.1.      אפיון ופרופיל המשתמש.

3.1.2.2.      מידע שנקרא ו/או נצפה באתר.

3.1.2.3.      הצעות ו/או שירותים שבם התעניינו המשתמשים באתר.

3.1.2.4.      חיפושים שביצעו המשתמשים באתר.

3.1.2.5.      תדירות כניסה לאתר.

3.1.3. סוג שני של מידע המתקבל, הינו מידע המתקבל אגב גלישה:

3.1.3.1.           מידע הנשלח לאתר לגבי מאפיינים טכניים של משתמש הקצה (מידע הכולל בין היתר את סוג מערכת ההפעלה, סוג דפדפן אינטרנט וכדומה).

3.1.3.2.           מידע סטטיסטי לגבי אופי הגלישה באתר, לרבות דפים בהם צפה המשתמש, פרסומות בהם צפה המשתמש, שירותים שונים אשר עניינו את המשתמש.

3.1.3.3.           חיפושים שביצעו המשתמשים באתר

3.1.3.4.           כתובות ה- I.P. מהן בוצעה הגלישה.

4. במסגרת המידע המתקבל כאמור לעיל, האתר רשאי לאסוף מידע לגבי הידע הנמסר באופן יזום והמידע הנמסר אגב גלישה, ולאחסן אותו בשרתים בהם מאוכסן האתר ו/או בשרתים של צד שלישי.

4.1.    מטרת איסוף המידע

4.1.1. לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים ומבצעים שונים שיוצעו מעת לעת באתר.

4.1.2. לשפר ולהעשיר את והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים כמו כן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

4.1.3. לצורך התאמת מודעות ופרסום.

5.  מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    האתר מתחייב שהמידע המתקבל על ידי המשתמש ביודעין ו/או אגב גלישה לא יועבר לצדדים שלישיים אלא אם כן ניתן אישור מפורשות על ידי המשתמש, למעט במקרים ולצרכים המפורטים להלן:

5.1.1. על מנת להשלים תהליך רכישה, כאשר המוכר הינו צד שלישי. המידע שיועבר במקרה זה הינו המידע הנדרש לצורך הליך הרכישה בלבד ולא יימסר כל מידע מעבר לכך.

5.1.2. היה ותתגלע מחלוקת ו/או סכסוך בין משתמש לאתר ו/או מי מבעליו ו/או מפעיליו, והסכסוך יצריך חשיפת פרטים לגבי המשתמש. יובהר חשיפה זו מותרת לא רק כשהסכסוך יתקיים בערכאות הרשמיות.

5.1.3. היה והאתר ו/או מי מבעליו יקבל צו שיפוטי ו/או הוראה מגורם מוסמך לפיו הוא מחויב לחשוף פרטים לגבי משתמש.

5.1.4. מותרת העברת מידע לכל גוף במקרה בו אותו גוף יקבל עליו את תפעול ו/או אחזקת ו/או פיתוח ו/או זכויות בעלות ו/או קבלת זכות אחרת מאת האתר. במקרה זה הגוף אליו יועבר המידע יתחייב מול האתר לשמור ולקיים את מדיניות פרטיות זו.

5.1.5.  לצורך פעילויות ו/או שימושים של צד שלישי במסגרת האתר, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי.

5.1.6. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר; הפרת הוראות הסכם השימוש באתר; ביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון כאמור.

5.1.7. במקרה והאתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה לצורך מניעת נזקים לגוף או לרכוש של משתמש או של צד שלישי.

5.1.8. מפעילי האתר רשאים להעביר מידע אישי לאתרים אחרים המופעלים על ידם, כל עוד השימוש במידע זה במסגרת אתרים אלו יתבצע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

5.1.9.  מידע המועבר לגורמים המפרסמים באתר ו/או יועצים מקצועיים, לצרכי הצעת שירותים ומוצרים למשתמש, ככל ששירותים ומוצרים אלו רלוונטיים לתחום בו עוסק האתר.

6.  מאגר המידע

6.1.    ככל שהאתר ישמור מידע לגבי המשתמשים, כלל הנתונים אשר יאספו במסגרת האתר, הן המידע הרצוני והן המידע המתקבל אגב גלישה יישמר במאגר מידע על שרתי האתר, בהתאם לסטנדרטים המקובלים.

7. אופי השימוש במידע

7.1.    האתר מתחייב שכל שימוש במידע הנאגר במסגרת האתר יעשה אך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

7.2.    האתר רשאי להשתמש במידע הנאגר לגבי משתמשים לשם השימושים המפורטים להלן:

7.2.1. הבטחת שימוש חוקי ותקין באתר ושירותיו.

7.2.2. התאמת תכני ו/או שירותי האתר לצרכי ואופי המשתמשים, לרבות שינוי תכנים ו/או שירותים, אופן הצגתם ומיקומם באתר; הוספת תכנים ו/או שירותים; התאמת תכנים ו/או שירותים המצויים באתר לצרכי המשתמשים ו/או העברת מידע לצדדים שלישיים לצורך הצעת שירותים מקצועיים ומוצרים הרלוונטיים לעיסוק האתר.

7.2.3. התאמה של תכנים ושירותים הניתנים באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש ספציפי.

7.2.4. להעביר מידע סטטיסטי לגבי מאפייני גלישה ומאפייני גולשים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

7.2.5. על מנת לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר ובפעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

7.2.6. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

7.2.7. על מנת ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם.

7.2.8. על מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

7.2.9.  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, וכן לצורך פרסום מוצרים, מידע ותוכן.

7.2.10.    כדי להתאים את מודעות המוצגות למשתמש בעת הגלישה באתר לתחומי ההתעניינות ואופי הגלישה של המשתמש.

7.2.11.    לצרכי יצירת הקשר עם המשתמש במקרה הצורך.

7.2.12.    לצורך ניתוחים סטטיסטים והעברת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

7.2.13.    לכל מטרה בהתאם לתנאי השימוש באתר.

8.  שליחת דוא"ל ורשימת תפוצה. 

8.1.    שליחת דברי דוא"ל תתבצע בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. לפיכך, דברי דואר ישלחו בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש, והמשתמש יהיה רשאי להורות לאתר להפסיק שליחת דברי דוא"ל בכל עת.

8.2.    דברי הדואר יכילו מידע לגבי תכנים ושירותים המוצעים במסגרת האתר, וגם מידע שיווקי ופרסומי לגבי האתר והן מידע שיווקי ופרסומי של שירותים המציעים צדדים שלישיים באמצעות האתר.

8.3.    האתר מתחייב שלא למסור את כתובת הדוא"ל של המשתמשים לצדדים שלישיים ולשמור את המידע לגבי כתובות הדוא"ל במסגרת האתר ולשימושו בלבד.

8.4.    האתר רשאי לאפיין שימושים של משתמש בהתאם להרגלי הגלישה שלו ולהתאים לו דברי דוא"ל התואמים את תחומי העניין שלו.

8.5.    האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, על מנת להתאים תכנים הנשלחים למשתמש לאופי השימוש שלו באתר.

9.  Cookies

9.1.    לצורך תפעול האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטי משתמש, התאמת תכני האתר למשתמש ולצורך אבטחת האתר, האתר רשאי לעשות שימוש בקבצים המועתקים למחשב המשתמש ונאגר בהם מידע לגבי המשתמש, אופי פעילותו באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, מידע מגוון לגבי הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך השהות באתר, האתר ממנו הגעת אל האתר וכיו"צ (קבצי Cookies).

9.2.    המשתמש מתיר לאתר לעשות שימוש בקבצי Cookies לצרכים האמורים.

9.3.    האתר מתחייב להשתמש בקבצי Cookies סטנדרטים בטכנולוגיה המקובלת.

9.4.    האתר מבקש לידע את המשתמש כי ברובם המכריע של המחשבים האישיים קיימת אפשרות למחוק מעת לעת את קבצי Cookies מהמחשב וכי ניתן לשנות את הגדרות המערכת כך שזו לא תאפשר לאתר להתקין קבצי Cookies במחשב המשתמש.

9.5.    היה והמשתמש ינטרל את האפשרות לקבצי Cookies עלולים להיפגע שירותים שונים.

 10. התאמות תכנים מסחריים לשימושי משתמש

 10.1.לאתר זכות, בהתאם לשיקול דעתו, להציג דברי פרסומת ותכנים מסחריים בדפי האתר.

10.2.פרסומות ותכנים מסחריים מוצגים באתר, בין היתר, באמצעות שירות חיצוני הניתן על ידי צד שלישי ומציג תכנים מסחריים ופרסומות באתר.

10.3.הן האתר והן צד שלישי הנותן שירותים של הצגת תכנים מסחריים פרסומות רשאים להשתמש במידע לגבי המשתמש ולגבי תוכן דפי האתר בו גולש המשתמש לצורך התאמת פרסומות ותכנים מסחריים.

10.4.שירות צד שלישי כאמור רשאי "לגשת" לקבצי Cookies הנמצאים במחשב המשתמש לצורך התאמת תכנים מסחריים ופרסומות לאופי השימוש של המשתמש באתר.

10.5.השימוש שמבצע הצד השלישי האמור בקבצי Cookies אינו מתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של הצד השלישי האמור.

11.  אבטחת מידע

11.1.האתר נוקט באמצעים סטנדרטיים בהתאם למקובל לאבטחת המידע המצוי באתר, לרבות אבטחת מידע לגבי המשתמשים.

11.2.אף על פי כך, האתר אינו יכול לערוב באופן מוחלט כי יתאפשר לו למנוע חדירה לא מורשת למידע המצוי באתר ובשרתי האתר וחשיפת מידע אישי לגבי משתמשים, והמשתמש משחרר את האתר מאחריות לנזק שיגרם לו כתוצאה מחשיפת מידע כאמור.

 12.  זכות המשתמש במידע

12.1.כל משתמש באתר רשאי לעיין במידע לגביו המוחזק באתר ובשרתי האתר, וזאת בהתאם להוכחת זיקה למידע לשביעות רצון האתר.

12.2.למשתמש זכות לפנות בבקשה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות למחיקת או שינוי מידע לגביו.

12.3.ככל שמשתמש מבקש למחוק ו/או לשנות ו/או להוסיף מידע לגביו ו/או מידע המהווה פניה אליו, הוא זכאי לבקש כן באמצעות פנייה לאתר באמצעות כתובת הדוא"ל Support@buildsmart.co.il  .

Amir Gilboaמדיניות פרטיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *